Étiquettes » Bible

The Fruit of the Spirit (TRIQUI, SAN MARTÍN ITUNYOSO: Bible NT)

TRIQUI, SAN MARTÍN ITUNYOSO: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Sani̱ ꞌyaj Espíritu Santo sisi̱ ga̱huin ꞌi̱ róꞌ gui̱niꞌíꞌ ni dugüíꞌ. Ni̱ ga̱huin nia̱ꞌ róꞌ. Ni̱ ga̱huin dinꞌinj ruhua néꞌ. 71 mots de plus

Bible

The Armor of God (TRIQUI, SAN MARTÍN ITUNYOSO: Bible NT)

TRIQUI, SAN MARTÍN ITUNYOSO: Bible NT

Ephesians (Efesios) 6:10-18

10 Ango rin nuguanꞌ huin si gaṯaj snanꞌān gu̱nun ni é reꞌ̱ huin ni é reꞌ̱ jnān nga ̱xicaꞌuī. 553 mots de plus

Bible

Am I a Steward?

I’ve been watching a lot of Milena Ciciotti’s YouTube videos recently and she posted a video where she challenged her viewers to do a Bible study with her in the book of Luke this week. 175 mots de plus

The Fruit of the Spirit (TRIQUI, COPLA: Bible NT, Partial OT)

TRIQUI, COPLA: Bible NT, Partial OT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Tza̱j ne̱ sese ina̱nj rihaan Nimán Diose̱ cuno̱ níꞌ, ne̱ cunu̱u ꞌe̱e̱ rá níꞌ tuviꞌ níꞌ do̱ꞌ, gu̱un niha̱ꞌ rá níꞌ do̱ꞌ, ga̱a̱ xe̱j nimán níꞌ do̱ꞌ, ga̱a̱ ina̱j nimán níꞌ do̱ꞌ, veꞌé quiꞌya̱j níꞌ rihaan yuvii̱ do̱ꞌ, yoꞌo̱ cuchuma̱n rá níꞌ do̱ꞌ, 81 mots de plus

Bible

The Armor of God (TRIQUI, COPLA: Bible NT, Partial OT)

TRIQUI, COPLA: Bible NT, Partial OT

Ephesians (Efesios) 6:10-18

10 Taj vaj̱ yoꞌó nana ̱cataj̱ xnaꞌanj ꞌu̱nj rihaan soj, man tinuj̱, man nocoj.  Yoꞌo̱ gaa̱ ̱chreꞌ̱ soj ga ̱síí ꞌnij̱ raꞌa man níꞌ ei.  663 mots de plus

Bible

Exodus 15: From Praising to Complaining in Three Verses

After God delivers them through the Red Sea, the Israelites break out in song. And then three verses later they break out in complaining. Just like you and I do. 7 mots de plus

The Fruit of the Spirit (TRIQUI, CHICAHUAXTLA: Bible NT)

TRIQUI, CHICAHUAXTLA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Sani̱ nej sa gurugui’ gi’hiaj Ma̱’an Espíritu riñan nej guiì gà’ gananikàj ruhuâ rayi’î si-ga̱kïn’ huin nej nânj: ‘Ì ruhuâ, hua̱ nìhià’ ruhuâ, hua̱ dïn’ïnj ruhuâ, hua̱ nùkuaj ruhuâ, gananï̂n àko ruhuâ, guruguñu’unj, guyumân ruhuâ, 37 mots de plus

Bible