Mots-clés » D.P.

Word Break

Summary

Use dp to check if breakable. Do this before any backtracking.

LC139 Word Break

Problem

Given a string s and a dictionary of words dict, determine if s can be segmented into a space-separated sequence of one or more dictionary words. 451 mots de plus

Leetcode

Palindrome Partitioning

Summary

LC131 Palindrome Partitioning

Problem

Given a string s, partition s such that every substring of the partition is a palindrome.

Return all possible palindrome partitioning of s. 695 mots de plus

Leetcode

Резервационни данни на пътниците (PNR)

Дискусиите за евентуална схема за резервационни данни на пътниците (PNR) в ЕС се развиват от 2007 г. насам с предложението за рамково решение на Съвета относно този въпрос. 16 mots de plus

EU Law

Към нова етика в областта на цифровите технологии: данни, достойнство и технологии

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) отговаря „за предоставянето на консултации на институциите и органите на Общността и субектите на данни по всички въпроси, свързани с обработката на лични данни“.

ЕНОЗД е  приел Становище 4/2015  във връзка с общия регламент за защитата на данните.  В него се разглеждат произтичащите от  цифровизацията  трудности за защитата на личните данни  — приспособяването на съществуващите принципи на защита на данните към глобалната цифрова среда  в контекста на плановете на ЕС за цифровия единен пазар (резюме, текст)

Въпросът е в това, че съществуват  сериозни въпроси за влиянието на революцията в областта на цифровите технологиите  върху достойнството, личната свобода и функционирането на демокрацията в зависимо от данните общество. Компютърните услуги  в облак, интернет на предметите, големите информационни масиви и други технологии са изключително важни за конкурентоспособността и растежа. В бизнес моделите се разработват нови възможности за мащабно събиране, незабавно предаване, комбиниране и повторно използване на лични данни за непредвидени цели, обосновани с дългосрочни и недостъпни политики за защита на личните данни. Но това поставя принципите за защита на данните пред нови изпитания, които налагат да се преосмисли тяхното прилагане.

Технологии – но колко? И има ли защита? Особено в периоди като сегашния, в които акцентът се премества върху сигурността и ограничаването на правата и свободите.

ЕНОЗД  очертава  тенденции, които могат да включват неприемливо обработване на лична информация или да нарушават правото на неприкосновеност на личния живот и предлага идея за екосистема за защита  на четири нива:

1)

Ориентиран към бъдещето регламент относно обработването на данни и зачитането на право на неприкосновеност на личния живот и на защита на данните.

2)

Отговорни администратори, които определят обработването на лична информация.

3)

Зачитащ неприкосновеността на личния живот инженеринг и дизайн на продукти и услуги за обработване на данни.

4)

Оправомощени физически лица.

Media Law

[Codeforces 478D] Red-Green Towers

Problem Statement

http://codeforces.com/problemset/problem/478/D

Solution

r과 g를 이용해 h를 구할 수 있다. 를 만족하는 최대 h를 구하면 된다.

이제 이 문제는 유명한 DP 연습문제인 Coin Change… 114 mots de plus

Codeforces

[Codeforces 429B] Working out

Problem Statement

http://codeforces.com/problemset/problem/429/B

문제 설명이 모호한데, announcement에 추가 설명이 있다.

Two paths of the Iahub and Iahubina must have only one common cell. The time doesn’t matter when you consider common points.

238 mots de plus
Codeforces