Mots-clés » Tao

The ancient wisdom is known as ‘taoism’.
It must be fully apprehended in order to employ tai chi chuan to its fullest potential.
This cannot be accomplished through form practice alone. 22 mots de plus

Tai Chi

Landscape

Or Landscape within a Landscape within a Landscape. How do you photograph the landscape within the landscape? Nature is a repeating fractal pattern ever present but for me a difficult subject to photograph. 20 mots de plus

Touch Of Fear

Huang Zitao | genre: Surreal | rating: PG |

oleh Naomi Izaak

Langit kelabu. Itu adalah jenis langit mendung yang tampak sangat muram dan siap mendatangkan badai kapan saja. 608 mots de plus

Tao

From There

to learn shape
and color
of this world
blending ‘twixt
dreaming
spirits.

and

forgetting
other shores
hence you came
sailing stars
tracing
the path
Art by Brittany Campbell

Poetry

The Tao of Management Verse 23

Can Taoism, a philosophy over 2,500 years old, be applied to 21st Century management issues? This series examines the verses of the Tao Te Ching and my attempts to translate them into modern management advice. 436 mots de plus

Tao

Ngày ấy

Đột nhiên cảm thấy, nhớ OT12 đến không tưởng . Cảm xúc này, là dễ đến dễ đi . Dễ đến là khi vô tình mở lại một bức ảnh, là khi playlist nhảy đến bài hát ngày xưa, là khi rảnh rỗi lại mông lung nghĩ về quá khứ, là khi đến một ngày kỉ niệm, là khi xem show chia đội mà một bên chẳng còn là 6…Dễ đi là khi đọc một fic pink, là khi bận rộn lo nghĩ việc khác, là khi khóc cho đã đời một trận rồi thôi, là khi nhìn thấy các anh mỉm cười… 977 mots de plus

Exo